บล็อกนี้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก แดนอรัญ แสงทอง

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เสวนาวิชาการระดับชาติ

ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 อาจารย์ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาวิชาการระดับชาติหัวข้อ

"เขียนอ่านหญิง หญิงอ่านเขียน"

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะศิลปศาสตร์ และเพื่อรำลึกถึงอาจารย์นพพร ประชากุล
จัดโดย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส และโครงการปริญญาโท สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา ร่วมกับ
โครงการปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 9.30-16.30 น.
ห้อง ศศ. 301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

9.30-12.30
การนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ “เขียนอ่านหญิง หญิงอ่านเขียน”
แรกรักร้าง…L’amant ของ มาร์เกอริต ดูราส
อาจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“อันลมปี่ดีแต่เพราะเสนาะหู ที่จะสู้ลมปากยากนักหนา″
ภาษากับการเมืองเรื่องเพศสถานะในพระอภัยมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัทธนัย ประสานงาม
อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านเทพนิยายร่วมสมัย เขียนใหม่ หรือ ผลิตซ้ำ?
กรณีศึกษา The Bloody Chamber ของ Angela Carter
อาจารย์ สุธิดา วิมุตติโกศล
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.30-14.30
การนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ “เขียนอ่านหญิง หญิงอ่านเขียน”(ต่อ)
(ส)ดับเสียงโหยหวนรำพันพิลาปของนางตะเคียน ใน “ตำนานเสาไห้” ของ แดนอรัญ แสงทอง
อาจารย์ วันรัก สุวรรณวัฒนา
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.30-16.30
เสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า: แนวคิดสกุลหลังอาณานิคม สตรีศึกษา และนพพร ประชากุล”
อาจารย์ ดร.สุกฤตยา จักรปิง
อาจารย์ประจำโครงการปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดารณี ศรีหทัย
(อดีต) นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นักศึกษาสตรีศึกษา รุ่นที่ 1
วิทยานิพนธ์เรื่อง “สมเด็จรีเยนต์” พระองค์แรกในสยาม (2551) ได้รับการตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม

ชาตรี ลีศิริวิทย์
บรรณาธิการสำนักพิมพ์ เอ-พลัส

นักศึกษาสตรีศึกษา รุ่นที่ 1
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ภาพเสนอของผู้ชายในนิตยสารปลุกใจเสือป่าช่วงปี พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2527: กรณีศึกษา นิตยสารแมนและนิตยสารหนุ่มสาว ” (2551)

ธนัย เจริญกุล
พนักงานบริษัทจีเอ็มเอ็ม แซท

นักศึกษาสตรีศึกษา รุ่นที่ 1
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การขนานนามสกุล: กลไกของรัฐในการสร้างสำนึกชาตินิยมและอัตลักษณ์ความเป็นชาย” (2551)

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ วันรัก สุวรรณวัฒนา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น